முக்கிய செய்திகள்:
எம்.எச். 370 விமானத்தைத் தேட அனைத்துலக ஆதரவு நீடிக்கிறது
 
Saturday ,01 November 2014
 
 
Beta Version
 
  Home தமிழ் English
 
  செய்தி
 
  கட்டுரைகள்
 
  நிகழ்வுகள்
 
  வர்த்தகம்
 
  வாழ்வியல்
 
  கேளிக்கை
 
  உறுப்பினர்
 
  வரி விளம்பரம்
 
  வரி விளம்பரம்
 


உறுப்பினர்
cW¥ãd® New here?
   
ஆய்வு
 
கருத்துக் கணிப்பு
jÄœ¥gŸË khzt®fË‹ fšÉ M‰wš ca®ªJŸsJ.

   
   NEWS DETAILS
 
bjhl®¢áahf mf¥ g¡f¤ij¥ gh®¤jhš ïUja¤â‰F Mg¤J
 
Date
Tue 08 Oct 2013
 
Posted by
   

 
 

 
 
Time:9.16   Location:

bjhl®¢áahf 23 k neu« ïiza¤â‹ mf¥ g¡f¤ij¥ gh®¥gtuh? m¥goahdhš ïUja« r«gªjkhd nehŒ tU« vd mbkÇ¡f nk‰bfh©l MuhŒ¢áÆš bjÇa tªJŸsJ.

mbkÇ¡fhÉ‹ blŒÈ bkÆš vD« kU¤Jt ïjÊ‹ MáÇa® nlÉ£ lÞl‹ TWifÆš, eh« VnjD« xU ÃWtd¤â‹ fÂÅÆš g brŒtj‹ fhuzkhf Ú©l neu« eh‰fhÈÆš mk®ªJ ïiza js¤âš _œ» ÉLnth«.

m›thW ehŸ x‹W¡F 23 k neuK« mf¥ g¡f§fis¥ gh®¥gt® fS¡F 65 rjåj ïUja nehŒ tUtj‰fhd thŒ¥ò c©L.

ïJ rhjhuzkhf 11 k neu« mf¥ g¡f¤ij¥ gh®¥gt®fis Él mâf« V‰gL« vd MuhŒ¢áÆš Tw¥g£LŸsJ.

rhjhuzkhf eh« el¡F«nghJ« ÉF« nghJ« fhšfËš jirfËš ntiy brŒ»‹wd. ïj‹ _y« clÈš e« ïja¤âš bršy¡Toa u¤j¤âš r®¡fiu, bfhG¥ò Óuhf cŸsJ. Mdhš xnu ïl¤âš mk®ªJ gÂah‰W« nghJjh‹ clš M¡f¢ áijî V‰g£L kd mG¤j« V‰gL»wJ.

ïjdhš ïUja« gyådkil tjhf MuhŒ¢áÆš bjÇa tªJŸsJ. ïJngh‹W xnu ïl¤âš mk®ªJ bjhiy¡fh£á gh®¥gJ« mj‰F fhuzkhF«.

Mfnt á¿J neu« vGªJ ÉgJ jh‹ áwªjJ vdî« m¿îW¤J »‹wd®. bg©fËš MW k neu¤â‰F nkš gÂah‰¿dhš 37 rjåjK« M©fS¡F 18 rjåjK« mâfÇ¡F« vd mbkÇ¡fhÉ‹ knah kU¤JtkidÆ‹ kUªJ nguháÇa® n#«Þ nyÉ‹ bjÇɤJŸsh®.

 
Photo Gallery :
   Add to Favorite | Share email this page   print | print note
   
És«gu«
 
 
  © 2010  MALAYSIA NANBAN  |  Privacy Policy  |  Terms of Services
  > Corporate Information
> Contact Us
> Founder Gallery
  > Advertise with Us
> Reporters Contact
  > Downloads
> Events Submission
> Complaints & Comments
  > Nanban Login
> Reporter Login
> Submit Advertisement